เนื้อโคขุนคือ ?

โคขุน หมายถึง โคที่ได้รับพลังงานสูงเกินความต้องการของร่างกายเป็นเวลานานเพื่อให้มีการสะสมไขมันภายในมัดกล้ามเนื้อและเป็นโคที่มีอายุไม่เกิน 3 ปี เนื่องจากโคที่อายุมากกว่า 3 ปี จะมีเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (connective tissue)มากและแข็งแรง จะให้เนื้อเหนียว ไม่นุ่มอย่างที่ต้องการ

แหล่งที่มา : 1203 444 Cattle & Buffalo Production Animal Sci., Agriculture, Ubon Univ

https://www.agri.ubu.ac.th/~suralee/feedlot.pdf

 การเลี้ยงโคขุน คืออะไร 

 การเลี้ยงโคขุน หมายถึง การเลี้ยงโคให้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยได้รับค่าอาหารที่ค่อนข้างดีอย่างเต็มที่ ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง คือนอกจากจะให้โคกินอาหารหยาบ (หญ้าหรือฟาง) แล้วยังมีการให้กินอาหารข้น (อาหารเสริม) เพิ่มเติมอีกด้วย ทำให้โคเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ได้เนื้อที่มีคุณภาพดี

แหล่งที่มา : นายสว่าง อังกุโร, นายทวีชัย อวิรุทธพาณิชย์ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก

https://www.dld.go.th/service/calf/main.html